VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

1 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Jelen Feltételek alkalmazásában:-

(a) „Rabszolgaság-elleni törvény”: a világ bármely pontján a rabszolgaság vagy szolgaság, a kényszermunka vagy kötelező munka és/vagy az emberkereskedelem elleni küzdelemmel kapcsolatos minden olyan törvényi szabályozás, jogszabályi eszköz, rendelet, utasítás, irányelv, szerződés, végzés és törvény (beleértve bármely bíróság, szabályozó hatóság vagy törvényszék által hozott ítéletet, követelést, végzést vagy határozatot), beleértve a 2015. évi modern rabszolgaságról szóló törvényt is.

(b) „Vállalat”: a Honda Motor Europe Limited.

(c) „Szerződés”: a jelen Feltételek által szabályozott bármely szerződés.

(d) „Adatvédelmi törvény”: az adatvédelemre, a személyes adatok kezelésére és a magánélet védelmére vonatkozó valamennyi alkalmazandó törvény, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

i) a 2018. évi adatvédelmi törvény;

ii) az általános adatvédelmi rendelet, (EU) 2016/679 és az Egyesült Királyság általános adatvédelmi rendelete; és

iii) a 2003. évi adatvédelmi és elektronikus hírközlési (EK-irányelv) rendeletek (a mindenkori hatályos módosításokkal).

 

(e) „Áruk”: a Megrendelésben leírt áruk.

(f) „Honda vállalat”: (i) a Vállalat, (ii) a Vállalat jelenlegi bármely holdingtársasága és (iii) a Vállalat vagy bármely ilyen holdingtársaság jelenlegi leányvállalata (a „holdingtársaság” és a „leányvállalat” a 2006. évi társasági törvény 1159. szakaszában meghatározott jelentéssel bír).

(g) „Szellemi tulajdonjogok”: a világ bármely részén bejegyzett vagy be nem jegyzett szabadalom, találmányokhoz fűződő jog, szerzői jog, védjegy, goodwillhez fűződő jog, vagy jogosultságok az átruházásért való pereskedésre, tisztességtelen versenyre vonatkozó jogok, formatervezési mintákhoz fűződő jogok, számítógépes szoftverekhez fűződő jogok, adatbázisokhoz fűződő jogok, topográfiai jogok, erkölcsi jogok, bizalmas információkhoz fűződő jogok (beleértve a know-how-t és az üzleti titkokat), valamint bármely egyéb szellemi tulajdonjog, beleértve az ilyen jogokra vonatkozó valamennyi igénylést is.

(h) „Megrendelés”: a Vállalat által a Szállító részére kiadott megrendelés.

(i) „Szolgáltatások”: a Megrendelésben leírt szolgáltatások.

(j) „Műszaki leírás”: az Áruk vagy Szolgáltatások műszaki leírása (ha van ilyen), amely a Megrendelésben kerül meghatározásra, vagy amelyre a Megrendelésben hivatkoznak.

(k) „Szállító”: a Megrendelésben megadott címzett.

2 A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA ÉS VÁLTOZÁSA

(1) A Megrendelés a jelen Szerződési Feltételek („Feltételek”) alapján valósul meg, kivéve, ha a Vállalat és a Szállító más olyan feltételekben állapodtak meg, amelyeket (a) megállapodás vagy (b) a Vállalat és a Szállító között létrejött bármely ügylet (a „Felülíró feltételek”) határoznak meg vagy foglalnak magukban, amely esetben a Felülíró feltételek elsőbbséget élveznek a jelen Feltételekkel való esetleges ellentmondás esetén. Amennyiben nincsenek Felülíró feltételek, akkor a 2. szakasz (3) és (5) bekezdésére is figyelemmel, a jelen Feltételek módosítása kizárólag írásban, a Vállalat és a Szállító által vagy nevében aláírt formában érvényes.

(2) A Megrendelés a Vállalat ajánlatát jelenti az Áruk vagy Szolgáltatások jelen Feltételek szerinti megvásárlására. Ha a Szállító elfogadja a Megrendelést (akár szóban, akár írásban, akár a teljesítés megkezdésével), a Szerződés létrejön a jelen Feltételek értelmében. A Szállító bármely ellenajánlata csak akkor fogadható el érvényesen, ha az elfogadás írásban történik, és azt a Vállalat hivatalosan meghatalmazott képviselője írja alá.

(3) A Vállalat jogosult az Áruk vagy Szolgáltatások mennyiségét, minőségét vagy kialakítását a Szállító általi elfogadást követően észszerű mértékben módosítani, amely esetben az árat és a szállítást az ilyen módosítások következtében észszerű mértékben ki kell igazítani. Az ilyen módosításokat írásban kell megtenni, és azokat a Vállalat nevében alá kell írni.

(4) A Szállító által alkalmazott bármilyen minimális tételes díjról a Megrendelés kézhezvételét követően a lehető leghamarabb értesíteni kell a Vállalatot. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy a Szállítót utasítsa a maximális mennyiség szállítására bármely ilyen minimális tételdíj esetében.

(5) Az Áruk és/vagy Szolgáltatások után fizetendő ár a Megrendelésben meghatározottak szerint alakul, kivéve, ha a Vállalat írásban másként nem fogadja el.

(6) A Vállalat támaszkodik a Szállító szakértelmére, amennyiben a Vállalat kikérte annak tanácsát vagy ajánlásait.

3 ÁTADÁS

(1) Az Árukat (megfelelően felcímkézve és becsomagolva, valamint olyan módon védve, hogy rendeltetési helyükre jó állapotban érkezzenek meg) a Szállító szállítja le, a Szállító kockázatára és költségére, a Szolgáltatásokat pedig a Megrendelésben megadott helyen vagy a felek által írásban elfogadott egyéb helyen kell teljesíteni.

(2) A Szállító kérésére a Vállalat a Szállító kockázatára és költségére visszaküld minden újrafelhasználható csomagolóanyagot a Szállító részére.

(3) Az Áruk szállítása és a Szolgáltatások teljesítése szempontjából az idő döntő fontosságú. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy a jelen Megrendelést vagy annak bármely részét törölje anélkül, hogy a Szállítóval szemben bármilyen felelősséget vállalna, amennyiben az Áruk nem kerülnek leszállításra vagy a Szolgáltatások nem kerülnek teljesítésre a Megrendelésben meghatározott időn belül.

Ilyen törlés esetén a Vállalat jogosult:

(a) a Szállító kockázatára és költségére visszaküldeni a Szállítónak minden olyan, már leszállított Árut, amely nem alkalmas a hatékony és kereskedelmi célú felhasználásra;

(b) felkérni a Szállítót, hogy szüntessen be minden olyan Szolgáltatást, amelyet a Szállító már elkezdett teljesíteni, és amely nem alkalmas a hatékony és kereskedelmi célú felhasználásra;

(c) visszakövetelni a Szállítótól a Vállalat által az ilyen Áruk és/vagy Szolgáltatások tekintetében kifizetett pénzösszegeket; és

(b) megkapni a Szállítótól minden olyan további összeget, amely a Vállalatnál észszerűen felmerült a Szerződés felmondásának tárgyát képező Áruk és/vagy Szolgáltatások helyettesítésére szolgáló egyéb Áruk és/vagy Szolgáltatások beszerzésével kapcsolatban.

(4) A jelen Megrendelésben meghatározott mennyiséget meghaladóan szállított Árukat a Vállalat saját belátása szerint átveheti, de amennyiben nem veszi át, a Vállalat a Szállító kockázatára és költségére visszaküldi azokat. Az ezekkel kapcsolatos tárolási költségek a Szállítót terhelik.

(5) A Vállalat fenntartja a jogot, hogy ne fogadjon el termékértékesítést eladás vagy visszavétel alapján.

(6) Minden leszállított Árut és teljesített Szolgáltatást a Vállalatnak ellenőriznie kell és jóvá kell hagynia. Minden olyan Árut, amelyet a Vállalat a Megrendelésnek való meg nem felelés miatt visszautasít, a Szállító kockázatára és költségére vissza kell küldeni.

4 KOCKÁZAT ÉS TULAJDONJOG

(1) Amennyiben a Megrendelés másként nem rendelkezik, az Áruk a Szállító kockázatát képezik a Vállalatnak történő átadásig. A Szállító saját felelősségére rakodja ki az árukat a Vállalat utasításai szerint.

(2) Az Áruk tulajdonjoga a leszállításkor száll át a Vállalatra, a Vállalatot akár a jelen Feltételek, akár az általános jogszabályok alapján megillető visszautasítási jog sérelme nélkül.

5 ÁR ÉS FIZETÉS

(1) Amennyiben a Megrendelés másképp nem rendelkezik, az árat az Áruk (3. pont szerinti) leszállításának vagy a Szolgáltatások teljesítésének hónapját követő naptári hónap 30. napján vagy azt megelőzően kell megfizetni.

(2) A felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a Vállalatnak nem kell szállítási díjat vagy csomagolási, dobozolási, rekeszelési, hordó-, láda-, konténer- vagy egyéb csomagolási díjat fizetnie.

(3) Amennyiben a Szállító az árukat a Vállalat által megállapított vagy meghatározott időpont előtt szállítja le vagy a Szolgáltatásokat ezen időpont előtt nyújtja, a Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződés szerinti esedékességig elhalassza a kifizetést.

(4) Bármely egyéb jog vagy jogorvoslati lehetőség sérelme nélkül a Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy a Szállító által neki bármikor járó bármely összeget beszámítsa a Szerződés alapján a Szállítónak fizetendő bármely összegbe.

6 JÓTÁLLÁS

(1) A Szállító szavatolja a Vállalatnak, hogy az Áruk felett megfelelő és elégséges tulajdonjoggal rendelkezik.

(2) A Szállító szavatolja a Vállalatnak, hogy az Áruk és/vagy Szolgáltatások:

(a) megfelelnek a Megrendelésben és a Műszaki leírásban megadott minőségnek, mennyiségnek, leírásnak és egyéb jellemzőknek;

(b) megfelelnek a Vállalat által a Szállítónak átadott valamennyi rajznak, leírásnak és műszaki leírásnak, valamint a Vállalat által korábban jóváhagyott valamennyi mintának és készletnek;

(c) megbízható anyagból és kivitelben készültek;

(d) kielégítő minőségűek és alkalmasak a Szállító általi, kifejezetten vagy hallgatólagosan ismertetett rendeltetésszerű használatra;

(e) a Megrendelésben vagy a Műszaki leírásban megadott időtartamig (vagy ha ilyen időtartam nincs megadva, akkor a szállítás időpontjától (Áruk esetében) vagy a teljesítés befejezésének időpontjától (Szolgáltatások esetében) számított 24 hónapig) mentesek minden anyag-, kivitelezési és szerelési hibától;

(f) megfelelnek a Megrendelésben vagy a Műszaki leírásban meghatározott bármely kormányzati szerv vagy más szabályozó szerv szabványainak és előírásainak; és

(g) megfelelnek a Vállalat által a Szállítónak bejelentett bármely érintett joghatósággal rendelkező államban hatályban lévő valamennyi alkalmazandó jogszabálynak.

(3) A Szállító szavatolja továbbá a Vállalatnak, hogy a Szolgáltatásokat minden tőle elvárható szakértelemmel, gondossággal és körültekintéssel végzi.

(4) A 6. szakasz (2) bekezdésének sérelme nélkül a Szállító szavatolja, hogy az Áruk biztonsága olyan mértékű, mint amilyet az emberek általában elvárhatnak, továbbá hogy az Áruk minden tekintetben megfelelnek az 1987. évi fogyasztóvédelmi törvény alapján a szállítás időpontjában hatályos vonatkozó előírásoknak (függetlenül attól, hogy ezek az előírások az adott időpontban hatályban vannak-e vagy sem).

(5) A 6. szakasz (4) bekezdésének sérelme nélkül a Szállító biztosítja, hogy az Áruk az Árukra vonatkozó valamennyi vonatkozó biztonsági szabványnak, előírásnak és/vagy követelménynek megfelelően helyesen legyenek felcímkézve.

(6) A Szállító teljes körű és megfelelő utasításokat ad az Áruk összeszerelésére, felszerelésére és/vagy használatára vonatkozóan annak érdekében, hogy az Áruk a lehető legnagyobb mértékben biztonságosak legyenek, és használatuk során ne jelentsenek veszélyt egyetlen személy egészségére sem.

(7) Minden Árut alá kell vetni a Vállalat ellenőrzésének és jóváhagyásának, amelyet az Áruk leszállítását vagy a Szolgáltatások teljesítését követő észszerű időn belül kell elvégezni. Amennyiben az Áruk vagy a Szolgáltatások nem felelnek meg minden tekintetben a Szerződésnek, a Vállalat jogosult:

(a) elutasítani az Árukat vagy Szolgáltatásokat, még akkor is, ha már kifizette az Árukat vagy Szolgáltatásokat. Az elutasított Árukat a Szállító kockázatára kell tárolni, és a Szállító költségére kell visszaküldeni;

vagy

(b) intézkedni a nem megfelelő Áruk vagy Szolgáltatások javításáról, cseréjéről vagy újbóli teljesítéséről, hogy azok megfeleljenek a fenti követelményeknek, és megterhelni a Szállítót a szükséges munkálatok költségeivel.

(8) A jelen 6. pont rendelkezései a Szerződés szerinti bármely szállítás, ellenőrzés, elfogadás, kifizetés vagy teljesítés után is hatályban maradnak, és kiterjednek a Szállító által nyújtott csere-, javított, helyettesítő vagy javító Árukra vagy Szolgáltatásokra is.

7 VIZSGÁLAT, TESZTELÉS ÉS TANÚSÍTÁS

(1) Az Áruk kiszállítása előtt a Szállító gondosan megvizsgálja vagy teszteli azokat a Műszaki leírásnak és az Árukra vonatkozó biztonsági szabványoknak, előírásoknak és/vagy követelményeknek való megfelelés szempontjából, és kérésre átadja a vizsgálati lap egy példányát, amelyet a Szállító hitelesít másolatként igazolt.

(2) A Szállító kérésre minden észszerű lehetőséget biztosít, hogy a Vállalat vagy a Vállalat által felhatalmazott személyek a gyártás során vagy annak befejezésekor ellenőrizhessék vagy tesztelhessék az Árukat.

(3) Ha a vizsgálat vagy a tesztelés során megállapítást nyer, hogy az Áruk nem felelnek meg a Vállalat követelményeinek, a Vállalat erről tájékoztatja a Szállítót, és a Szállító megteszi a szükséges lépéseket az ilyen megfelelés biztosítása érdekében.

8 A SZÁLLÍTÓI IPARI TULAJDONA

(1) A Szállító szavatolja, hogy az Áruk és/vagy Szolgáltatások értékesítése vagy használata nem sérti harmadik felek Szellemi tulajdonjogait. A Szállító mindenkor köteles a Vállalatot mentesíteni és kártalanítani minden olyan közvetlen, közvetett és következményes felelősség (beleértve a nyereség elmaradását, az üzleti veszteséget, a goodwill csökkenését és hasonló veszteségeket), követelés, veszteség, költség és kiadás (beleértve a jogi és egyéb szakértői díjakat és kiadásokat) alól, amely harmadik fél szellemi tulajdonjogainak bármely, az Áruk és/vagy Szolgáltatások értékesítéséből vagy felhasználásából eredő tényleges vagy állítólagos megsértéséből ered.

(2) Abban az esetben, ha a Vállalattal szemben ilyen keresetet vagy igényt nyújtanak be, a Vállalat haladéktalanul értesíti a Szállítót, és a Szállító teljes mértékben együttműködik a Vállalattal, és aktívan segíti a Vállalatot a védekezés során.

9 A VÁLLALAT IPARI TULAJDONA

(1) A Vállalat által a megrendelt Áruk gyártásával kapcsolatban a Szállítónak küldött minden minta, öntőforma, szerszám, eszköz, szerelvény, minta, anyag és minden terv, tervrajz, rajz és egyéb dokumentum a Vállalat tulajdonában marad, bizalmasan kezelendő, és kizárólag az Áruk és/vagy Szolgáltatások nyújtásához használható fel. A Szállító saját költségén köteles minden kockázatra kiterjedő felelősségbiztosítást kötni és annak fennmaradását biztosítani a Vállalat által rendelkezésre bocsátott összes ilyen tételre vonatkozóan.

(2) A Megrendelés megtétele abban a tudatban történik, hogy

(a) a kifejezetten a Vállalat számára gyártott Áruk tekintetében;

(b) a Szolgáltatások teljesítése során keletkező; és

(c) az Áruknak a Szállító által esetlegesen elvégzett vagy javasolt javításai vagy fejlesztései során felmerülő minden Szellemi tulajdonjog a Vállalat tulajdonát képezi. A Szállító a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem szállíthat ilyen, kifejezetten a Vállalat számára gyártott Árukat harmadik félnek, és nem használhatja fel más módon az ilyen Szellemi tulajdonjogokat.

10 BIZALMAS INFORMÁCIÓK

A Szállító, beleértve (de nem kizárólagosan) az alkalmazottait, igazgatóit, vállalkozóit stb., köteles szigorúan bizalmasan kezelni minden olyan műszaki vagy kereskedelmi know-how-t, specifikációt, találmányt, eljárást vagy kezdeményezést, amely bizalmas jellegű, és amelyet a Vállalat vagy annak megbízottai közöltek a Szállítóval, valamint minden egyéb bizalmas információt, amely a Vállalat üzleti tevékenységére vagy termékeire vonatkozik, és amelyhez a Szállító esetlegesen hozzájut. A Szállító köteles az ilyen bizalmas anyagok felfedését azokra az alkalmazottaira korlátozni, akiknek a Szállító ügyféllel szembeni kötelezettségeinek teljesítése céljából ismerniük kell azokat.

11 VIS MAIOR

A Vállalat elhalaszthatja az Áruk leszállításának vagy a Szolgáltatások teljesítésének időpontját vagy a fizetési határidőt, vagy törölheti a Megrendelést vagy annak bármely befejezetlen részét anélkül, hogy a Szállítóval szemben bármilyen felelősséggel tartozna, amennyiben a Vállalatnak az Árukra vagy Szolgáltatásokra vonatkozó igénye ideiglenesen megszűnik, vagy a Vállalat üzleti tevékenysége megszakad tűzvész, sztrájk, kizárás vagy más ipari fellépés, bármely kormány vagy hatóság által elrendelt cselekmények vagy korlátozások, háború, bármilyen ellenségeskedés kitörése vagy bármely más, a Vállalat befolyásán kívül eső ok miatt.

12 KÁRTALANÍTÁS

A Szállító mindenkor teljes körűen kártalanítja és mentesíti a Vállalatot és bármely Honda Vállalatot a közvetlen, közvetett és következményes felelősségek (beleértve a nyereség elmaradását, az üzleti veszteséget, a goodwill csökkenését és hasonló veszteségeket), követelések, veszteségek, költségek és kiadások (beleértve a jogi és egyéb szakértői díjakat és költségeket) alól, és akár a Szállító vagy annak alkalmazottai vagy ügynökei gondatlanságával kapcsolatos körülmények között, akár más módon, amelyek az Árukból és/vagy a Szolgáltatásokból vagy azokkal kapcsolatban, vagy a Szállító által a jelen Feltételek bármelyikének megszegésével kapcsolatban merülnek fel. Az általános érvényesség sérelme nélkül a fenti kártalanítás kiterjed a következőkre:

(a) az Áruk szállításának bármilyen meghiúsulása vagy késedelme;

(b) az Áruk, illetve azok kialakításának vagy gyártásának bármilyen hibája;

(c) a Szolgáltatások bármely hibája; és

(d) bármely Honda vállalattal szemben az adott Honda vállalat Szerviz- és Garanciafüzetének feltételei alapján benyújtott bármely olyan követelés, amely (közvetlenül vagy közvetve) az Áruk vagy azok kialakításának vagy gyártásának, illetve a Szolgáltatásoknak a hibájára vezethető vissza.

13 BIZTOSÍTÁS

A Szállító vállalja, hogy a Szerződés lejárta vagy megszűnése után 6 évig teljes körűen hatályos termékfelelősség-biztosítást és adott esetben szakmai felelősségbiztosítást köt és tart fenn olyan összegben, olyan feltételek mellett és olyan biztosítótársaságnál, amelyet a Vállalat meghatároz, vagy amely a Vállalat számára észszerűen elfogadható, továbbá hogy a Vállalat kérésére a Vállalat számára ellenőrzés céljából bemutatja az ilyen biztosítási kötvényeket és az azok alapján megfizetett díjak igazolását.

14 A VÁLLALAT ÁLTALI FELMONDÁS

(1) A Vállalat egyéb jogainak sérelme nélkül a Vállalat felmondhatja a Szerződést, amennyiben:

(a) a Szállító a jelen Feltételek bármelyikének folyamatos vagy lényeges megsértését követi el, és amennyiben a jogsértés orvosolható, elmulasztja annak orvoslását a Vállalat írásbeli, a jogsértés teljes részletezését tartalmazó és a jogsértés orvoslására felszólító értesítésének kézhezvételét követő 14 napon belül;

(b) egy zálogkötelezett birtokba veszi, vagy egy csődgondnokot (vagy hasonló hivatalnokot) neveznek ki a Szállító bármely tulajdona vagy eszköze tekintetében;;

(c) a Szállító (társaságként) önkéntes (vagy hasonló) egyezséget köt a hitelezőivel, vagy felszámolót neveznek ki, vagy bármely joghatóságban fizetésképtelenségi eljárást indítanak ellene, vagy felszámolás alá kerül;

(d) a Szállító ( mint magánszemély vagy társas vállalkozás) bármilyen egyezséget vagy megállapodást köt a hitelezőivel, vagy csődeljárást kezdeményeznek ellene, vagy csődeljárási kérelmet nyújtanak be ellene; vagy

(e) a Szállító megszünteti üzleti tevékenységét, vagy fennáll annak veszélye.

(2) A Szerződés megszűnésekor:

(a) a Szállító köteles visszaszolgáltatni a Vállalat minden tulajdonát, és ha ezt elmulasztja, a Vállalat jogosult a Szállító telephelyére belépni és azt magához venni ezen tulajdonokat. A tulajdon visszaszolgáltatásáig a Szállító kizárólagosan felelős annak megőrzéséért, és azt semmilyen célra nem használja fel. Csőd vagy fizetésképtelenség esetén a Szállító vállalja, hogy értesíti az illetékes hatóságokat a Vállalat vagyonáról;

(b) a felek keletkezett jogai, jogorvoslati lehetőségei, kötelezettségei és felelősségei nem sérülnek, beleértve a felmondás időpontjában vagy azt megelőzően fennálló jogsértés miatti kártérítési igényt; és

(c) azok a rendelkezések, amelyeknek kifejezetten vagy hallgatólagosan a felmondás után is hatályban kell maradniuk, továbbra is teljes mértékben hatályban maradnak.

15 HIRDETÉS

A Szállító a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hirdetheti vagy jelentheti be nyilvánosan, hogy Árukat vagy Szolgáltatásokat szállít a Vállalatnak.

16 FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

(1) A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki a Vállalat felelősségét a gondatlanságból, csalásból vagy csalárd félrevezetésből eredő halálesetért vagy személyi sérülésért.

(2) A 16. szakasz (1) bekezdésére is figyelemmel:

(a) a Vállalat nem vállal felelősséget a Szállítóval szemben, akár szerződés, akár jogellenes károkozás (beleértve a gondatlanságot is), akár törvényes kötelezettség megszegése, akár egyéb módon, a nyereség vagy szerződések elvesztéséért, vagy bármilyen közvetett vagy következményes veszteségért, akár gondatlanságból, akár szerződésszegésből, akár egyéb módon keletkezik; és

(b) a Vállalat teljes felelőssége a Szállítóval szemben a Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden egyéb veszteség tekintetében nem haladhatja meg a Szerződés értelmében fizetendő árat.

17 MEGVESZTEGETÉS ELLENI JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

(1) A Szállító betartja a megvesztegetés és korrupció elleni küzdelemre vonatkozó valamennyi alkalmazandó törvényt, rendeletet és szankciót, beleértve a 2010. évi megvesztegetési törvényt is, és rendelkezik saját szabályzatokkal és eljárásokkal (beleértve a 2010. évi megvesztegetési törvényben említett megfelelő eljárásokat is), amelyekkel biztosítja az ezeknek való megfelelést, és adott esetben érvényre juttatja azokat.

(2) A Szállító gondoskodik arról, hogy a Szerződéssel kapcsolatban általa igénybe vett bármely beszállítót a jelen 17. pontban a Szállítóra vonatkozó feltételekkel egyenértékű feltételek kössék. A Szállító felelősséggel tartozik azért, hogy az ilyen személyek betartsák és teljesítsék ezeket a feltételeket, és közvetlenül felel a Vállalat felé az ilyen személyek által elkövetett bármely ilyen kötelezettségszegésért.

(3) A Szállító haladéktalanul jelenti a Vállalatnak a Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Szállító által kapott bármilyen jogosulatlan pénzügyi vagy egyéb előnyre vonatkozó kérést vagy igényt.

(4) A jelen 17. szakasz megszegése a 14. szakasz (1) bekezdésének a) pontja értelmében lényeges és jóvá nem tehető szerződésszegésnek minősül.

 

18 RABSZOLGASÁG ELLENI TÖRVÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

(1) A Szállító nem folytat olyan gyakorlatot, amely a következőkkel kapcsolatos:

(a) rabszolgaság vagy szolgaság (az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-i módosított egyezmény 4. cikkével összhangban értelmezve);

(b) kényszermunka vagy kötelező munka (a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1930. évi (29. sz.) kényszermunkáról szóló egyezménye és jegyzőkönyve szerint);

(c) emberkereskedelem; vagy

(d) más személy utazásának megszervezése vagy elősegítése azzal a céllal, hogy az adott személyt kihasználják.

(2) A Szállító gondoskodik arról, hogy a Szállító, illetve annak tisztviselői, alkalmazottai, ügynökei, alvállalkozói és bármely más személy, aki a jelen Feltételekkel kapcsolatban számára vagy nevében szolgáltatásokat nyújt:

(a) betartja az összes alkalmazandó Rabszolgaság-elleni törvényt;

(b) nem tesz vagy nem mulaszt el olyan cselekményt vagy dolgot, amely bármely Rabszolgaság-elleni törvény értelmében bűncselekménynek minősül vagy minősülhet;

(c) nem alkalmaz vagy folytat tudatosan olyan gyakorlatot, amely bármely Rabszolgaság-elleni törvény értelmében bűncselekménynek minősül vagy minősülhet;

(d) nem követ el olyan cselekményt vagy mulasztást, amely a Vállalatot bármely Rabszolgaság-elleni törvény megsértésére készteti vagy késztetheti, illetve amely bármely Rabszolgaság-elleni törvény alapján bűncselekmény elkövetését eredményezi vagy eredményezheti;

(e) megfelel a Vállalat rabszolgaság-elleni szabályzatának és/vagy magatartási kódexének, ahogyan arról a Szállítót értesítették, és amelyet időről időre frissítenek; és

(f) késedelem nélkül értesíti a Vállalatot a jelen 18. szakasz bármely megsértéséről.

(3) A jelen 18. szakasz megszegése a 14. szakasz (1) bekezdésének a) pontja értelmében lényeges és jóvá nem tehető szerződésszegésnek minősül.

19 PÉNZÜGYI BŰNCSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

(1) A Szállító:

(a) nem vesz részt olyan tevékenységben, gyakorlatban vagy magatartásban, amely:

a 2017. évi pénzügyi bűncselekményekről szóló törvény (Criminal Finances Act) 45. szakaszának (1) bekezdése szerinti, az Egyesült Királyságban elkövetett, adócsalás elősegítése bűncselekmény;

a 2017. évi pénzügyi bűncselekményekről szóló törvény (Criminal Finances Act) 46. szakaszának (1) bekezdése szerinti, külföldön elkövetett, adócsalás elősegítése bűncselekmény; vagy

adóelkerülés elősegítése vagy hasonló bűncselekmény a Szállítóra vonatkozó egyéb jogszabályok (beleértve az Európai Unió vonatkozó jogszabályait) értelmében.

(b) haladéktalanul jelent a Vállalatnak minden olyan harmadik féltől érkező kérést vagy követelést, amely a 2017. évi pénzügyi bűncselekményekről szóló törvény 3. része értelmében és/vagy a Szállítóra vonatkozó bármely más jogszabály (beleértve az alkalmazandó európai uniós jogszabályokat is) értelmében az adóelkerülés megkönnyítésére irányul, a jelen Megállapodás teljesítésével összefüggésben; és

(c) biztosítja, hogy a Szállítóval kapcsolatban álló valamennyi személy vagy más személy, aki a jelen Megállapodással kapcsolatban szolgáltatásokat nyújt vagy árut szállít, megfeleljen a jelen 19. pontnak.

(2) A 19. szakasz (1) bekezdésének be nem tartása e megállapodás azonnali hatályú felmondását eredményezheti.

20 ADATVÉDELEM

(1) A Szolgáltatások és a jelen Megállapodás szerinti egyéb kötelezettségeinek teljesítése során a Szállító az összes alkalmazandó adatvédelmi törvénynek eleget tesz.

(2) A Szállító nem idézi elő, hogy a Honda vállalat megszegje az Adatvédelmi törvények szerinti kötelezettségeit, valamint kártalanítja a Vállalatot az ilyen jogsértésekből eredő valamennyi költség, veszteség, bírság és jogi költség tekintetében.

(3) A Szállító indokolatlan késedelem nélkül értesíti a Vállalatot, ha a Szolgáltatások teljesítése során az Adatvédelmi törvényeknek vagy a jelen 20. pontnak való tényleges vagy potenciális meg nem felelést észlel bármely területen. 

(4) A jelen 20. szakasz Szállító általi megszegése a 14. szakasz (1) bekezdésének a) pontja értelmében a jelen Megállapodás lényeges és jóvá nem tehető megszegésének minősül.

21 JOG

A jelen Feltételekre és az ezek alapján kötött valamennyi Szerződésre Anglia és Wales törvényei az irányadók, és azokat Anglia és Wales törvényei szerint kell értelmezni, továbbá a Szállító aláveti magát az angliai és walesi bíróságok kizárólagos joghatóságának.

22 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1) A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem hatalmazza fel a Szállítót arra, hogy a Vállalat nevében vagy megbízásából bármilyen szerződéses megállapodást kössön, és a felek között semmiféle partneri viszony vagy közös vállalkozás nem jön létre.

(2) A Szállító a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezheti, nem ruházhatja át, nem terhelheti meg, nem adhatja alvállalkozásba a Vállalat jelen Feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeit, és azokkal semmilyen más módon nem rendelkezhet.

(3) A jelen Feltételek nem érvényesíthetők olyan személy által, aki nem szerződő fél az 1999. évi szerződésekről (harmadik felek jogairól) szóló törvény alapján vagy más módon.

(4) A Vállalat által a jelen Feltételek Szállító általi megsértése esetén tett semmilyen lemondás nem tekinthető lemondásnak az ugyanazon vagy bármely más rendelkezés későbbi megsértése esetén.

(5) Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését bármely bíróság vagy bármely más illetékes hatóság semmisnek, megtámadhatónak, jogellenesnek vagy más módon végrehajthatatlannak nyilvánítja, akkor az adott rendelkezést a szükséges legkisebb mértékben korlátozni kell vagy meg kell szüntetni, hogy a jelen Feltételek egyébként teljes mértékben hatályban maradjanak és végrehajthatóak legyenek.